Polityka prywatności

Jakich zagadnień dotyczy poniższa Polityka Prywatności

Carter Lemon Camerons LLP (“CLC”), spółka zarejestrowana pod numerem OC33325, z siedzibą przy 10 Aldersgate Street, London EC1A 4HJ przekazuje Państwu omówienie Polityki Prywatności celem wyjaśnienia procedur związanych ze zbieraniem, używaniem i przechowywaniem wszelkich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Nasza spółka została zarejestrowana w Biurze Informacji Publicznej (ang. ICO) pod numerem Z63322140. Nasz numer VAT: 244 6998 17. Nazwy handlowe firmy CLC: www.cartercamerons.com oraz www.cartercamerons.co.uk oraz Carter Camerons są również zarejestrowane w Biurze Informacji Publicznej (ang. ICO).

Spółka CLC dokłada wszelkich starań, by zapewnić Państwu ochronę prywatności. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do naszej działalności przetwarzania danych w szerokim ujęciu, włączając w to działalność za pośrednictwem strony internetowej firmy CLC. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz cele, do których realizacji dane osobowe mogą być zbierane, przechowywane i używane zostały opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie ze strony internetowej firmy CLC oznacza uznanie naszych praktyk związanych z ochroną danych opisanych w niniejszym oświadczeniu za satysfakcjonujące.

Nowe ustawodawstwo

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane „GDPR”), wchodzące w życie z dniem 25 maja 2018r. przyznaje nowe prawa osobom fizycznym w kontekście zbierania, przechowywania i używania dotyczących ich danych osobowych. Przedstawiona tu Polityka Prywatności została zaktualizowana, aby spełniać wszelkie nowe wymagania określone przez GDPR, wprowadzone w Wielkiej Brytanii w ramach znowelizowanej Ustawy o Ochronie Danych. Nasza Polityka Prywatności zapewnia też zgodność z przepisami określonymi przez rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej z 2003r. (ang. PECR), znowelizowane w roku 2004 i 2011.

Kto jest administratorem danych?

Carter Lemon Camerons LLP

Dane kontaktowe administratora danych

Tel:       020 7406 1000

Email:   privacy@cartercamerons.com

Osoba odpowiedzialna

Ian West

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje związane z żyjącą osobą fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak jego imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane osobowe.

Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Możemy uzyskać od Państwa:

 • pełne imię i nazwisko
 • stanowisko służbowe (jeśli dotyczy)
 • adres e-mailowy
 • adres pocztowy
 • numer telefonu stacjonarnego
 • numer telefonu komórkowego
 • numer ubezpieczenia społecznego

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Na podstawie przepisów GDPR przysługują Państwu nastepujace prawa.

 • Dostęp: Prawo do żądania dostępu do własnych danych. Mają Państwo prawo do dostępu do informacji osobowych, które mogą znajdować się w naszym posiadaniu. Po otrzymaniu takiego żądania, postaramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej, ale na pewno przed upływem 1 miesiąca. Zobowiązani są Państwo do dostarczenia nam dwóch rodzajów dokumentów tożsamości, abyśmy mieli pewność, że informacje, których Państwu udzielimy, dotyczyć będą bezpośrednio Państwa.
 • Sprostowanie: Mają Państwo prawo do żądania od nas skorygowania wszelkich nieprawidłowych lub wymagających uaktualnienia informacji osobowych.
 • Usunięcie: Mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia wszelkich informacji osobowych Państwa dotyczących. Wszelkie pytania dotyczące tych praw można przesyłać na adres: privacy@cartecamerons.com
 • Przenoszenie Danych: Na mocy rozporządzenia GDPR przysługuje Państwu nowe prawo do przenoszenia danych, ustanowione przede wszystkim w celu ułatwienia osobom fizycznym zmiany usługodawcy. Jest mało prawdopodobne, że kwestia ta okaże się istotna w kontekście Państwa relacji z firmą CLC.
 • Prawo do ograniczenia lub zawieszenia przetwarzania: Osobom fizycznym przysługuje prawo do “zablokowania” lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tego prawa, zachowamy Państwa dane, ale nie będziemy ich przetwarzać, dopóki nie opracujemy akceptowanego przez obie strony rozwiązania kwestii przez Państwa poruszonej.
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych: Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o naruszeniu ochrony danych, w przypadku powstania strat majątkowych mogących szkodzić Państwa interesom. Nasza spółka posiada odpowiednie procedury postępowania na wypadek tego mało prawdopodobnego zdarzenia.

Czy zbieramy szczególne kategorie danych osobowych?

Nie zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych, zgodnie z przepisami GDPR, chyba że są Państwo członkami personelu. W przypadku gdy ubiegać się będą Państwo o pracę w firmie CLC, ale nie zostaną Państwo zatrudnieni, usuniemy Państwa dane osobowe, włącznie z wszelkimi szczególnymi kategoriami, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania.

Szczególne kategorie danych określone w Artykule 9 GDPR to:

“pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”.

Co z danymi dotyczącymi dzieci?

Dane osobowe dzieci wymagają dodatkowej ochrony, ponieważ dzieci mogą być mniej świadome ryzyka związanego z kwestią danych. Zazwyczaj nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jednakże jeśli podejmiemy takie działanie, odbędzie się to z poszanowaniem przepisów, włącznie z koniecznością uzyskania zgody od dziecka w określonych przypadkach.

Czy zbieramy dane od osób trzecich lub z domeny publicznej?

Możemy uzyskiwać dane osobowe od Państwa osobiście, od członka personelu, podczas spotkania twarzą w twarz lub ze źródła publicznego, jeżeli uznamy, że nasze działania mogą Państwa zainteresować. Osoby, których dane uzyskaliśmy od strony trzeciej lub ze źródła zewnętrznego, zapewniamy, że w każdej wysłanej przez nas wiadomości zapewniamy Państwu możliwość rezygnacji z subskrypcji lub wypisania się z listy mailingowej.

W jaki sposób korzystamy z Państwa danych osobowych?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, które zostaną przez nas określone, przede wszystkim do wysyłania treści, które zgodzą się Państwo otrzymywać, a także innych informacji, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeśli uprzednio wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Jakie są podstawy przetwarzania, aby było ono zgodne z prawem?

Wymagamy od Państwa zgody na świadczenie usług przez firmę CLC, których chęć otrzymania Państwo wyrazili. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub wypisać się z naszej listy mailingowej bądź skontaktować się z nami pisemnie pod adresem: privacy@cartercamerons.com

Jak zrezygnować z otrzymywania komunikatów

Spółka CLC nie będzie wysyłać informacji marketingowych do osób, które zrezygnowały z subskrypcji, wypisały się z naszej listy mailingowej lub w inny sposób poprosiły nas o zaprzestanie marketingu bezpośredniego. Zbierając od Państwa informacje kontaktowe, które mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych, poinformujemy Państwa, jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, jeśli takie będzie Państwa życzenie.

Ankiety lub badania marketingowe

Możemy od czasu do czasu kontaktować się z Państwem z prośbą o wypełnienie ankiety, w celu uzyskania opinii mogącej wspomóc planowanie lub promowanie naszej działalności i zapewnić utrzymanie jakości naszych usług. Uczestnictwo w naszych badaniach jest dobrowolne.

Czy dane są przetwarzane poza Wielką Brytanią? Jeśli tak, to w jaki sposób są one chronione?

Nie przechowujemy danych osobowych poza terenem Wielkiej Brytanii. Jednakże, pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody oraz w celu wykonania przez nas pracy na Państwa rzecz, może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych na terytoria leżące poza obszarem Wielkiej Brytanii.

Czy dane są udostępniane stronom trzecim, a jeśli tak, to komu?

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim poza przypadkami, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy udzielą Państwo odpowiedniej zgody. Na przykład, może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych i zawodowych lub w ramach współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi.

Ujawnianie informacji innym organizacjom, np. władzom, podmiotom przetwarzającym

Czasami ujawniamy dane osobowe naszym dostawcom, aby mogli oni przetwarzać te dane w naszym imieniu. W takich przypadkach współpracujemy na podstawie umowy spełniającej wymagania określone przez GDPR, aby zapewnić bezpieczeństwo wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający lub podmiot przetwarzający działający na rzecz strony, z którą współpracujemy. Jesteśmy zobowiązani do ujawniania władzom nadzorującym danych związanych ze sprawami prawnymi lub podatkowymi, jeśli dane te pozostają z tymi sprawami w związku.

Zasady dotyczące plików cookie

Nasza strona internetowa używa plików cookie i/lub innych urządzeń obserwujących. Szczegóły dotyczące naszej polityki cookie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy Państwa dane

Podczas zbierania, przechowywania i używania informacji na Państwa temat przestrzegamy odpowiednich procedur bezpieczeństwa, które mają na celu zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich.

Dane przetwarzamy w naszym biurze mieszczącym się przy ulicy 10 Aldersgate Street London EC1A 4HJ z zastosowaniem procedury ograniczenia dostępu, jak również w placówkach naszych podmiotów przetwarzających dane znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii. Nasz specjalista informatyk przechowuje nasze dane w innej lokalizacji, chronionej odpowiednimi zaporami sieciowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi.

Transfer danych przez Internet nie jest pozbawiony ryzyka. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji Państwa dotyczących przekazywanych nam drogą internetową. Każdy taki transfer informacji odbywa się na Państwa ryzyko i przyjmują Państwo do wiadomości oraz zgadzają się, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione użycie, rozprowadzanie, uszkodzenie lub zniszczenie Państwa danych poza obszarem naszej odpowiedzialności określonym przez GDPR lub rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej. W momencie, kiedy już otrzymamy Państwa dane, zastosujemy środki i procedury bezpieczeństwa zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do informacji.

Linki zewnętrzne nie objęte niniejszymi zasadami

Prosimy pamiętać, że używając linków przekierowujących Państwa z naszej strony na inną stronę internetową lub kiedy proszą Państwo o usługi stronę trzecią, nasza Polityka nie ma zastosowania. Przeglądanie innych stron internetowych oraz wszelkie działania wykonywane za ich pośrednictwem, jak również wszelka współpraca z jakimikolwiek innymi usługodawcami podlegają zasadom określonym przez tych usługodawców lub właścicieli stron internetowych. Nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani nie zatwierdzamy polityki żadnej z osób trzecich w zakresie zbierania informacji i praktyk związanych z prywatnością. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej i każdego usługodawcy, z którym Państwo współpracują oraz do skontaktowania się z nimi w przypadku jakichkolwiek pytań w związku z ich zasadami i praktykami związanymi z prywatnością. Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do informacji zbieranych przez nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w trakcie świadczenia przez nas usług i nie odnoszą się do innych stron internetowych oraz do innych usługodawców.

Zasady Przechowywania Danych

Zgodnie z naszą polityką przechowujemy dane wyłącznie tak długo, jak to konieczne. Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji lub wypiszą się z naszej listy mailingowej, możemy zachować Państwa dane osobowe na liście wykluczeń, aby nie kontaktować się z Państwem ponownie.

CCTV – Monitoring Wizyjny

Tych z Państwa, którzy chcą odwiedzić naszą siedzibę, informujemy, że w głównym holu wejściowym, kontrolowanym przez właścicieli budynku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zamontowana jest i funkcjonuje kamera monitoringu.

Co robić w przypadku wątpliwości

Prosimy skontaktować się z nami mailowo pod adresem: privacy@cartercamerons.com, a my z przyjemnością udzielimy Państwu odpowiedzi.

Organem nadzorującym przestrzeganie przepisów określonych przez GDPR oraz rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej jest Biuro Informacji Publicznej (ang. ICO). Jeśli chcą Państwo zwrócić uwagę organu nadzorującego na sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub cele, dla realizacji których ich używamy, mogą Państwo skontaktować się z Biurem Informacji Publicznej (ang. ICO), klikając tutaj: https://ico.org.uk/concerns/.

Zmiany Polityki Prywatności

Opisana tu Polityka Prywatności zostaje poprawiona i/lub uzupełniona za każdym razem, gdy zmienia się sposób lub cel przetwarzania danych osobowych.

Kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja?

W maju 2018r.

Formularz kontaktu

Jeśli chcialbys dowiedzieć się więcej o naszej praktyce postepowania z danymi, proszę zapoznaj się z nasza Polityka prywatności oraz jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami mailowo pod adresem privacy@cartercamerons.com.