Warunki umowy

Carter Lemon Camerons LLP

Jako angielska spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością  posiadamy osobowość prawną, dlatego też możemy odnosić się do ‘’członków’’ spółki, a niżeli do ‘’partnerów’’. Niemniej jednak, jako kancelaria prawna z długoletnimi tradycjami zdecydowaliśmy się  pozostać przy tradycyjnej formule tytularnej, czyli przy terminologii odnoszącej się do ‘’partnerów’’ spółki. W ramach tych warunków umowy lub poza nimi, traktując o jednostce będącej partnerem odnosimy się do członka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innego pracownika bądź konsultanta posiadającego równoległe kwalifikacje.

Termin spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością używana w niniejszej umowie jest stosowana zamiennie z terminem  kancelaria, kancelaria prawna lub firma.

Nasz cel

Nasza firma przykłada wielką wagę do tego by zapewniać wysokiej jakości usługi prawne, równocześnie zachowując rozsądne ceny. Staramy się oferować efektywne, odpowiadające oczekiwaniom usługi oraz indywidualne podejście do klienta. Chcąc to osiągać, każdy klient ma indywidualnie przydzielonego Partnera, który stanowi źródło regularnego i bezpośredniego kontaktu. Każdy przydzielony Partner ponosi odpowiedzialność za sprawy klienta w firmie. Partner ten, w celu zapewnienia jak najlepszych usług prawnych może zaangażować innego Partnera z firmy w sprawę klienta, jeżeli jego zakres specjalności może przyczynić się dla dobra sprawy.

Prowadzenie sprawy

Każda sprawa prowadzona na rzecz klienta ma przydzielonego indywidualnego Partnera, który jest odpowiedzialny za jej kierowanie i nadzór. Przydzielony do sprawy Partner może być równocześnie indywidualnym Partnerem klienta, który w ramach działania na jego rzecz może korzystać z pomocy jednego lub kilku asystentów, aplikantów na radców prawnych bądź innych pracowników firmy (wykwalifikowanych bądź nie), którzy, jak uważamy, mają odpowiednią wiedzę. Taka osoba będzie zapoznana z dokumentami i aktami sprawy, dlatego też jest upoważniona do kontaktu z klientem bądź stanowi dla niego źródło informacji, w przypadku, gdy przydzielony Partner z jakiegokolwiek powodu jest niedostępny.

Jeżeli nie zostaniemy pouczeni inaczej przez klienta na piśmie, przyjmujemy, że mamy jego upoważnienie do prowadzenia jego sprawy w taki sposób, który uważamy za odpowiedni. Takie upoważnienie obejmuje kwestie związane z instrukcjami jakie przekazujemy adwokatowi oraz biegłym w przedmiotowej sprawie, a także dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w imieniu klienta.  Staramy się z wyprzedzeniem informować klienta o możliwych wydatkach poniesionych w jego imieniu. Wszystkie opłaty oraz wydatki  powstałe w wyniku realizowanych instrukcji stanowią koszty za które odpowiedzialność ponosi klient, tym samym jest zobowiązany do ich zapłaty.

Czasami kwestie związane z przenoszeniem własności, sprawy spadkowe, czy inne działania firmy wymagają korzystania z produktów ubezpieczeniowych bądź realizacji pewnych inwestycji

Nasza kancelaria jest autoryzowana przez Financial Conduct Authority (FCA). Jestesmy umieszczeni jako profesjonalna firma zwolniona z obowiązku rejestracji na liscie Financial Services Register (dostep do strony możliwy przez strone FCA www.fca.org.uk a następnie wybraniu z menu Registers and Systems opcji Financial Services Register. To pozwala nam prowadzić działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, która ma charakter ogólnego doradztwa w zakresie sprzedaży i administrowania produktów ubezpieczeniowych. W odniesieniu do inwestycji, firma  może udostępnić kontakt klientowi do osoby uprawnionej do świadczenia niezbędnych porad w tym zakresie. Niemniej jednak, nasza kancelaria jest uprawniona do świadczenia pewnych  ograniczonych usług na płaszczyźnie inwestycyjnej, o ile są one ścisłe związane z usługami prawnymi jakie świadczymy klientowi. Ta cześć naszej działalności oraz zasady dotyczące skarg i dochodzenia roszczeń, są regulowane przez Solicitors Regulation Authority.

Jeżeli nie ustalono inaczej, usługi kancelarii będą się ograniczały do porad w zakresie prawa angielskiego i nie będą się rozciągać na sfery rachunkowości, rzeczoznawstwa lub ( o ile nie zostaliśmy do tego specjalnie poinstruowani) doradztwa podatkowego.  Kancelaria zawsze informuje o potrzebie podjęcia specjalistycznej porady w zakresie doradztwa podatkowego, jeżeli może ona mieć znaczący wpływ na strukturę sprawy. Jesteśmy otwarci i gotowi na współprace z dodatkowymi doradcami klienta, a także mamy możliwość zarekomendowania innych równoległych, co do specjalności, doradców. W przypadku, gdy klient poinstruował innych specjalistów, aby brali udział w prowadzonej transakcji, (np. księgowych, doradców finansowych czy rzeczoznawców), klient ponosi odpowiedzialność, tym samym ma obowiązek dostarczenia kancelarii umów dotyczących warunków świadczonych usług przez wspomnianych specjalistów, jeśli chce by nasza firma sprawdziła ich zakres, w celu uniknięcia ryzyka związanego z możliwością powstania luk w ramach prowadzonego doradztwa w jego sprawie.

Klient powinien mieć świadomość, że jeżeli podczas transakcji przenoszenia własności, kancelaria będzie uważała, że doszło do oszustwa hipotecznego bądź kredytodawca zostanie wprowadzony w błąd, jesteśmy zobowiązani do tego by poinformować kredytodawcę o prawdziwej cenie jaka została zapłacona za nieruchomość. Dotyczyć to może również wszelkich obniżek lub specjalnych ofert składanych przez deweloperów bądź sprzedawców nieruchomości.

Twoje dane: W celu reprezentowania klienta musimy zebrac dane personalne na jego temat. Dalsze szczegoly wskazane sa w odrębnym dokumencie Privacy Notice, który będzie przekazany klientowi wraz z tym dokumentem oraz oddzielnym listem dotyczącym pełnomocnictwa.

Ogólny kontakt: Kontaktujemy się z klientem za pomocą wszelkich odpowiednich metod komunikacyjnych adekwatnie do okoliczności oraz nagłych potrzeb w danym czasie. Klient zobowiązany jest poinformować nas w przypadku specjalnych wymagań, np. sposobu komunikacji czy osób upoważnionych do kontaktu w jego sprawie.

Kontakt email: W celu przyspieszenia procesu procedowania sprawy klienta, kancelaria często wykorzystuje pocztę email jako elektroniczną formę komunikacji z klientem oraz z innymi zaangażowanymi w sprawę osobami. Wiadomości email mogą zawierać poufne informacje. Emaile wyslane do klienta sa szyfrowane przez naszego dostawce korespondencji elektronicznej i odszyfrowane przez dostawce korespondencji elektronicznej odbiorcy.  Wiadomości email nie należą do całkowicie bezpiecznej formy komunikacji to znaczy, że informacja może zostać odebrana i odczytana przez osobę inną niż zamierzona. Wyrażając zgodę na nasze warunki umowy, klient zgadza się również na możliwość wykorzystywania poczty email jako jednej z form komunikacji, o ile firma nie zostanie poinformowana na piśmie o wyłączeniu zgody na taka formę kontaktu.

Usługi zewnętrzne: Kancelaria czasami korzysta z usług zewnętrznych firm, w celu zapewnienia natychmiastowej realizacji pewnych usług, takich jak przygotowanie kopii czy dostarczenie korespondencji. Zawsze jednak kładziemy nacisk na bezpieczeństwo informacji, dlatego staramy się opierać nasze usługi z firmami zewnętrznymi na umowach o poufności informacji. W przypadku, gdy klient nie chce by jakiekolwiek dokumenty zawierające informacje związane z jego sprawą były przedmiotem usług miedzy naszą kancelarią a zewnętrzną firmą, klient proszony jest o jak najszybsze poinformowanie na piśmie o braku wyrażenia takiej zgody. Dodatkowo, informujemy, że pewne firmy zewnętrzne oraz osoby nie pracujące dla kancelarii, ale świadczące dla nas usługi ( firmy, które przechowują nasze pliki na zewnętrznych urządzeniach bądź serwerach, nasi konsultanci ds. spraw technologii oraz informacji i komunikacji, a także osoby sprzątające oraz obsługa biura), mogą mieć dostęp do naszych informacji i dokumentów. Zarówno i w tym przypadku kancelaria zawsze dokłada wszelkich starań by zachować poufność informacji.

Smartsearch: Nasza kancelaria bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nałożone przez ustawodawstwo. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy korzystamy z usług zewnętrznej firmy Smartsearch, która zajmuje się  kontrolą i weryfikacją kontroli tożsamości wobec klientów i niektórych innych osób (na przykład stron wysyłających pieniądze dla nas).  Koszt tych kontroli różni się w zależności od tego, czy wyszukiwania dotyczą osoby fizycznej czy firmy oraz od tego czy firma zarejestrowana jest w Zjednoczonym Królestwie lub za granicą. Szczegółowe informacje na temat tych kosztów znajdują się  w piśmie  potwierdzającym zlecenie.  W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie więcej niż jednej weryfikacji. W zależności od wyników kontroli możemy potrzebować dostarczenia nam dalszych informacji, zanim będziemy kontynuować naszą reprezentację.

Opłaty

O ile nie uzgodniono inaczej i nie jest to opłata za przechowywanie akt lub kserokopii prowadzonej sprawy, nasze opłaty są oparte o czas pracy jaki został poświęcony na zajmowanie się sprawą klienta, włączając w to spotkania, czas spędzony na podroży, przygotowywanie dokumentów, korespondencji, rozmowy telefoniczne lub inne formy komunikacji. Czas pracy jest rejestrowany w elektronicznym systemie, który przyjmuje
i zaokrągla jedna jednostkę czasu jako 6 min. Opłaty mogą ulec zmianie, biorąc pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak wartość czy waga sprawy oraz jej złożoność.

Stawki godzinowe: Szczegóły dotyczące aktualnych stawek godzinowych, które zostały początkowo przedstawione jako prawdopodobny czas pracy nad sprawą klienta, zostaną dostarczone w formie oddzielnego dokumentu. Prosimy jednak uwzględnić, że takowa informacja nie zawiera dodatkowych wydatków i kosztów, jak np. VAT, opłaty za kserokopie czy międzynarodowe połączenia. Takie opłaty zostaną dodane na odpowiednich oddzielnych fakturach. Jesienią każdego roku, przeprowadzamy przegląd stawek godzinowych (w celu uwzględnienia różnych czynników, które mogą determinować zmiany w naszych kosztach ogólnych)
a następnie informujemy klienta pisemnie o możliwych zmianach.

Szacowanie czasu: Bardzo ciężko oszacować czas jaki jest potrzebny na ukończenie konkretnej sprawy czy określonego etapu przedmiotowej kwestii. Jakiekolwiek szacunkowe koszty przedstawione przez nas na początku nie mają charakteru wiążącego. Szacunki mogą ulec zmianie w trakcie procedowania sprawy. Z pewnością klient zostanie poinformowany w przypadku, gdy uprzednio ustalona stawka godzinowa przeznaczona na realizacje sprawy przekroczy wcześniejsze ustalenia.

W przypadku, gdy czas pracy nad sprawą klienta zostanie wydłużony z przyczyn wynikających z opóźnień lub błędów administracyjnych sądów lub poszczególnych departamentów rządowych i innych przyczyn niezależnych od naszej kancelarii, odpowiedzialność za pokrycie dodatkowych stawek godzinowych spoczywa na kliencie.

Limit kosztów: Klient ma możliwość, jeśli chce, ustalenia limitu kosztów jakie zostaną przez niego poniesione. W takim przypadku, klient  jest zobowiązany zapłacić kwotę ustaloną na początku jako limit. Ponadto, klient zostanie poinformowany o tym, kiedy koszty procedowania jego sprawy zbliżają się do ustalonego limitu lub gdy już osiągnęły wyznaczoną granicę opłat.

Depozyt: Ze względu na konieczność pokrycia początkowych kosztów lub wydatków związanych z procedowaniem sprawy, kancelaria prawna może wymagać złożenia depozytu w postaci określonej kwoty pieniężnej przed podjęciem jakichkolwiek lub w trakcie podejmowanych czynności w ramach procedowania sprawy. Wskazana kwota ma charakter depozytu i nie stanowi w żadnym zakresie opłaty za usługi prawne firmy. Depozyt w każdej chwili może ulec zmianie wraz z pojawieniem się dodatkowych opłat wynikających z konieczności dalszego procedowania sprawy klienta lub w przypadku konieczności posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów kolejnych przypuszczalnych etapów procedowania sprawy. Firma nie akceptuje płatności w kwocie innej niż de minimis.

Wszelkie płatności z tytułu opłat (włączając wydatki) mogą zostać zaliczone na poczet faktur okresowych (patrz poniżej). Jeżeli w trakcie przetrzymywania na koncie środków finansowych klienta, mających charakter wyżej wspomnianego depozytu, zostaną naliczone odsetki, firma ma prawo do zachowania i wykorzystania środków na rzecz zaległych faktur. W przeciwnym wypadku odsetki zostaną wypłacone w ramach prowadzonej przez nas polityki zgodnej z Solicitors Accounts Rules 2011, której szczegóły mogą zostać przedstawione na żądanie klienta.

Przekazaemy nasze dane bankowe kiedy rozpoczniemy prace nad sprawa i nie zmienia sie one w trakcie transkacji. Jakiekolwiek emaile wygladajace na przychodzace od firmy, ktore traktowac beda o zmianie kont bankowych nie beda autentyczne. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za przelewy dokonane na niewlasciwy rachunek bankowy, zaleca sie aby przed dokonaniem przelewu, zadzwonic do naszego biura i potwierdzic dane rachunku bankowego.

Wszystkie przelewy oraz przekazy środków finansowych są realizowane na ryzyko klienta, tym samym jako firma nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody czy opóźnienia, które są wynikiem działań innych aniżeli zaniedbania całkowicie wynikające ze strony pracowników firmy. Wydatki związane z kosztami za przelewy bankowe realizowane na konto klienta lub inne przez niego wskazane są przenoszone na niego wraz z drobną opłatą administracyjną. Występuje znikome prawdopodobieństwo by firma kiedykolwiek miała ponieść odpowiedzialność za straty będące wynikiem zaniedbań popełnionych przez bank. Środki finansowe mające charakter depozytu są zdeponowane na firmowym koncie klienta oraz trzymane przez jedną lub więcej instytucji finansowych mających autoryzacje Financial Conduct Authority ( zwana dalej FCA). Na żądanie klienta firma może udzielić informacji na temat wyżej wspomnianych instytucji. Regulacje Financial Services Compensation Scheme (zwana dalej FSCS) mają zastosowanie do przedmiotowego depozytu należącego do klientów zarówno prywatnych jak i małych przedsiębiorstw w zakresie kwoty określonej jako limit per klient i per instytucja.  W sytuacji gdy klient posiada i trzyma inne środki finansowe w instytucji z którą współpracujemy, a która ogłosiła upadłość to kwota ogólna depozytu pozostaje zgodna z  zakresem limitu określonym przez FSCS.  Należy pamiętać, że instytucje finansowe prowadzą swoją działalność pod rożnymi nazwami, dlatego też na kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia danego podmiotu gospodarczego w przypadku wszelakich wątpliwości, korzystając przy tym z pomocy swojego banku, FCA lub doradcy finansowego. Klient wyraża zgodę na ujawnienie jego danych, przez firmę, do FSCS  w przypadku upadłości banku.

Klient zobowiązuje się do zwrotu kosztów z tytułu wszelkich opłat naliczonych przez jego bank lub osoby trzecie w związku z przekazem bądź przelewem środków finansowych dla kancelarii, skutkujących otrzymaniem pomniejszonej kwoty stanowiącej opłatę za usługi naszej firmy.

Prosimy mieć na uwadze, że w przypadku pojawienia się pewnych okoliczności, np. związanych z dodatkowymi kosztami wynikającymi z jurysdykcji czy orzecznictwa sądowego, które obejmują prowadzenie sprawy klienta,  jesteśmy zobowiązani zastosować się do regulaminowych wytycznych, a następnie wystosować prośbę do klienta o uregulowanie należności. Dlatego też klient podpisując przedmiotowe warunki umowy jednocześnie deklaruje, że jest w stanie w miarę swoich możliwości ustosunkować się i zrealizować nagle powstałe zobowiązania.

Niedokończenie/ nieukończenie sprawy: Z różnych powodów niektóre sprawy bywają niedokończone/ nie w pełni zrealizowane. W takich przypadkach opłaty za usługę prawną ograniczają się wyłącznie do pracy lub wydatków poniesionych do czasu jej procedowania przez firmę.

Faktury

Okres rozliczeniowy: Firma przedstawia faktury za usługi prawne klientowi w terminie bliskim ukończenia sprawy, w przypadku jej zakończenia, bądź w trybie regularnym, tj. cyklicznym. Faktury kancelarii mają charakter okresowych/ tymczasowych albo ostatecznych rachunków. To znaczy, że firma ma prawo pozwać klienta w sytuacji gdy ten nie uiści odpowiedniej należności za usługi. Klient może poprosić sąd o szczegółowe rozliczenie naszych kosztów. Taki wniosek należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania faktury. Czas dostarczenia faktury może być ustalony z klientem, ale takie ustalenie podlega naszemu prawu do dostarczenia naszych faktur w krótszych odstępach, w odpowiednich okolicznościach.

Formy  dostarczania: Firma dostarcza faktury drogą elektroniczną wykorzystując w tym celu pocztę email. Klient musi powiadomić kancelarię, w przypadku gdy wyraża chęć lub potrzebę otrzymania papierowej kopii faktury.

Płatność: Faktury podlegają zapłacie, gdy zostaną wystawione oraz zawierają podatek VAT ( jeżeli podlega opłacie), według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Odsetki: Kancelaria zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek w kwocie równomiernej do tej, która została orzeczona przez High Court w ramach wyroku o długi wynikające z nieopłacenia wszystkich faktur po 30 dniach od ich wystawienia. W przypadku, gdy jakakolwiek faktura pozostaje nieopłacona po wyżej wspomnianym terminie, odsetki są naliczane od dnia wystawienia faktury z miesięcznym okresem przerwy.

Brak opłaty: Jeżeli jakakolwiek faktura nie została opłacona w terminie lub jakiekolwiek środki finansowe nie zostały wpłacone na konto w przeciągu 7 dni od otrzymania prośby o ich uiszczenie, kancelaria zastrzega sobie prawo do wystosowania wypowiedzenia klientowi dalszego prowadzenia jego sprawy, równocześnie wnosząc o uregulowanie należności w kwocie zgodnej z czasem pracy poświęconym na jej procedowanie do dnia wypowiedzenia.

Zażalenia: W przypadku gdy klient nie jest usatysfakcjonowany wysokością kwoty na fakturze, klient ma prawo wnieść zażalenie zgodnie z prowadzoną przez nas polityką zażaleń (zobacz sekcję Uwagi/Zażalenia).

Płatność i opłaty przez osoby trzecie

W sytuacji, gdy zostanie osiągnięte porozumienie w określonej sprawie, które nakłada obowiązek na osoby trzecie uregulowania należności w imieniu klienta z tytułu opłat kancelarii, to jednak klient pozostaje główną osobą odpowiedzialną za nasze opłaty. Jeżeli będzie to konieczne, kancelaria będzie dążyć do tego by podmioty czy osoby trzecie dokonały zwrotu kosztów klientowi kancelarii.

Postępowanie sądowe – obciążenie kosztami: Jeżeli nie uzgodniono między stronami inaczej, koszty wymierzane są przez sąd. Sama ocena jest złożona. Pomimo tego, że kancelaria będzie dążyć do uzyskania jak największej zapłaty przez trzecia stronę to jednak klient powinien zakładać, że kwota orzeczona przez sąd może być mniejsza od całkowitej odpowiedzialności klienta wobec naszej firmy. Ponadto, to czy uda się skutecznie uzyskać należną zapłatę od trzeciej strony zależy od ich zdolności finansowej, dlatego też klient pozostaje odpowiedzialny za opłacenie wszystkich kosztów procedowania jego sprawy przez firmę, w tym opłacenie wszystkich wystawionych faktur.

W przypadku wygrania sprawy lub innego rozstrzygnięcia zakończonego sukcesem kancelaria może zażądać odsetek od wymierzonej przez sąd kwoty od daty jej orzeczenia. W przypadku gdy każda z naszych wystawionych faktur nie została opłacona, kancelaria zastrzega sobie prawo do zachowania odsetek do kwoty odpowiadającej zaległym sumom stanowiącym należność do zapłaty przez klienta

Mamy nadzieję, że klient będzie w pełni zadowolony z naszych usług.Prosimy o skontaktowanie sie z pracownikiem zajmujacym sie sprawa w przypadku watpliwosci lub pytan. Osoba zajmujaca sie Twoja sprawa bedzie w stanie natychmiast wyjasnic watpliwosci. W przypadku kiedy nadal nie jestes zadowolony lub niepewny prosimy o kontakt z partnerem przydzielonym do sprawy lub klienta. W rzadkich przypadkach, gdy otrzymaliśmy jakieś zażalenie, które pojawiło się nagle, zawsze szybko potrafiliśmy znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Jednak jeśli po odbytej rozmowie i próbie wyjaśnienia spornej kwestii, klient pozostaje nieusatysfakcjonowany, wtedy proszony jest o kontakt z Partnerem Nadzorującym, który rozpatrzy skargę i udzieli rzetelnej, pisemnej odpowiedzi w ciągu 7 dniu od dnia ukończenia dochodzenia. Kopia dokumentu zawierającego informacje na temat naszej polityki zażaleń jest dostępna na życzenie klienta. Firma ma zazwyczaj 8 tygodni na wyjaśnienie zażalenia klienta w ramach procedur wewnętrznych. Jeżeli jednak w tym czasie sprawa zażalenia nie zostanie rozwiązana pomyślnie, klient ma możliwość wniesienia skargi w formie pisemnej do Legal Ombudsman PO Box 6806 Wolverhampton WV1 9WJ, jako końcowego etapu  naszego procesu zażalenia. (enquiries@legalombudsman.org.uk) (numer telefonu: 0300 555 0333).

Prosimy mieć na uwadze, że nie wszyscy klienci mogą kontynuować proces zażaleniowy poprzez Legal Ombudsman, dlatego w celu uzyskania potrzebnych informacji prosimy skorzystać ze strony http://www.legalombudsman.org.uk/

Klient, który kwalifikuje się do tego by kontynuować drogę zażaleniowa, musi wnieść zażalenie do Legal Ombudsman w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania naszej odpowiedzi.

Legal Ombudsman może zbadać sprawę zażalenia skierowana do niego w okresie do roku od:

  1. działania lub zaniechania/zaniedbania na jakie składa klient zażalenie;
  2. od momentu, w którym klient ma powód do złożenia zażalenia.

Legal Ombudsman może w pewnych sytacjach przedłużyć ten okres jeśli uzna to za stosowne.

Prosimy mieć na uwadze, że Legal Obudsman może nie zająć się zażaleniem związanym  z fakturą, która to stanowi przedmiot do oceny przez Sad, jeżeli klient wystąpił wcześniej z takim wnioskiem.

Jeśli  Klient jest niezadowolony z naszej obsługi a niezadowolenie klienta nie dotyczy sposobu rozpatrzenia jego skargi przez nasza kancelarię, wtedy z pomocą może przyjść Solicitors Regulation Authority. Może to dotyczyć nieuczciwości, zabrania lub utraty pieniędzy,  a także niesprawiedliwe traktowanie z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych cech.

Odwiedź ich stronę internetową, aby dowiedzieć się jak możesz zgłosić swoje wątpliwości do Solicitors Regulation Authority: http://www.sra.org.uk/consumers/problems/report-solicitor/.

Postanowienia umowne

Kancelaria skontaktuje się z klientem tak szybko jak to tylko będzie możliwe zaraz po otrzymaniu wstępnych instrukcji, celem odniesienia się do warunków umowy oraz innych, dodatkowych informacji istotnych dla działania w imieniu i na rzecz klienta w ramach jego sprawy. Kontynuacja związana z dalszym informowaniem i instruowaniem kancelarii, przez klienta w jego sprawie, stanowi o jego akceptacji tych warunków umowy. Niemniej jednak, klient zostanie poproszony o podpisanie i umieszczenie daty na kopii listu zawierającego niniejsze warunki umowy oraz  o jego niezwłoczne odesłanie. Da nam to pewność, że klient będzie wiedział na jakiej podstawie będziemy dla niego działać.

Wszystkie spory związane z tymi warunkami umowy oraz usługami świadczonymi przez naszą kancelarię powinny być rozstrzygane przez sądy angielskie oraz walijskie, które maja wyłączną jurysdykcję. Niniejszą umowę reguluje prawo angielskie.

Akta sprawy klienta są dostępne do wglądu w ramach zewnętrznej kontroli lub innych wymogów ustawowych
i regulacyjnych. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wspomniane wyżej dokumenty mogą również zostać udostępnione w ramach zewnętrznej oceny jakości lub przeglądu akredytacji, w trakcie lub po zakończeniu umowy o świadczeniu usług prawnych.

Informacje dostarczane przez klienta w ramach świadczonych przez firmę usług prawnych oraz innych celów związanych z prowadzeniem jego sprawy, służą przede wszystkim do aktualizacji i wzbogacania dokumentacji klienta, analizy, która pomaga w lepszym zarządzaniu firmy, ustawowych deklaracji, oraz przestrzegania zgodności przepisów oraz innych regulacji prawnych.

Kancelaria wykorzystuje informacje zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez klienta, regulacjami prawnymi dotyczącymi danych osobowych oraz zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności. Należy jednak pamiętać, że nasze działania na rzecz klienta mogą czasami wymagać podania informacji osobom trzecim, np. biegłym  bądź innym profesjonalnym konsultantom. Każdy indywidualny klient, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo dostępu do informacji o danych osobowych w których posiadaniu jest kancelaria.

Od czasu do czasu  kancelaria może przesyłać klientowi informacje, które z naszego punktu widzenia mogą wydawać się interesujące. W przypadku jednak, gdy klient nie życzy sobie otrzymywać takich informacji, proszony jest o zgłoszenie tego w formie pisemnej.

Ograniczona odpowiedzialność

Klient zaświadcza, że zapoznał się, jest pełni świadom i akceptuje warunki oraz przepisy niniejszej umowy regulujące zakres odpowiedzialności firmy za utratę lub uszkodzenie jakie może ponieść w wyniku wspólnego zaangażowania i współpracy.

Odpowiedzialność firmy jest ograniczona do tej części strat i szkód, która jest słuszna i sprawiedliwa uwzględniając równocześnie personalną odpowiedzialność klienta oraz jakiejkolwiek innej strony, która mogła mieć zobowiązania wobec klienta, a wynika z przedmiotowych szkód i strat.

Odpowiedzialność firmy w odniesieniu do wszystkich roszczeń pochodzących od adresatów umów na świadczenie usług prawnych obejmuje kwoty wynikające z poszczególnych umów. W przypadku jednak gdy nie ma określonej w umowie kwoty, łączna odpowiedzialność stanowi 20 milionów funtów lub ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, w zależności od tego, które jest większe.

Zakończenie współpracy

Klient indywidualny (a zatem klient podejmujący czynności w celach w calosci lub czesciowo nie związanych z dzialnoscia gospodarcza, handlem, rzemiosłem czy zawodem) którego pełnomocnictwo nie zostało udzielone podczas osobistego spotkania, będzie podlegal umowie do której zastosowanie będzie mieć Umowy Konsumenckie, Zakonczenie oraz Dodatkowe Oplaty, Regulacji 2013. Zgodnie z ta Regulacja klient ma prawo cofnac swoje pełnomocnictwo bez podania przyczyny. Musi to uczynic w ciągu 14 dni od otrzymania od firmy listu dotyczącego pełnomocnictwa, w przeciwnym razie prawo to zostaje utracone.

W celu cofniecia pełnomocnictwa, klient musi dostarczyć lub wyslac oświadczenie o cofnieciu pełnomocnictwa (tj pismene i jasne oświadczenie, ze klient chce cofnac pełnomocnictwo do reprezentowania go, np. list wyslany poczta, faxem lub emailem). Oswiadczenie o cofnieciu pełnomocnictwa musi być wyslane poczta lub mailem na adres infor@cartercamerons.com. Klient może uzyc formy bedacej czescia listu dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa.

Aby zachowac termin do cofniecia pełnomocnictwa, wystarczy jeśli klient wysle korespondencje dotyczaca cofniecia pelnomocnitwa przed ulpywem terminu.

Firma nie może swiadczyc usług przed upływem terminy do cofniecia pełnomocnictwa, dopóki klient nie wyrazi takiego zyczenia. Poprzez podpisanie oraz wyslanie listu dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa , klient wyraza wile aby firma zaczela prace na jego rzecz niezwłocznie  oraz nie czekala na to aby uplynal termin do cofniecia pełnomocnictwa.

Jendakze, jeżeli klient wyrazi wole aby firma zaczela reprezentacje podczas trwania terminu do cofniecia pelnomocnitwa a następie cofnie pełnomocnictwo, klient będzie nadal zobowiązany do poniesienia kosztów proporcjonalnych do wykonanej pracy do momentu cofniecia pełnomocnictwa.

Jeśli klient cofnie pełnomocnictwo w terminie, zakończy to jego oraz firmy zobowiązania wynikające z umowu oraz firma zwroci koszty wpłacone przez klienta. Firma zwroci koszty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia kiedy otrzymala informacje o decyzji klienta o cofnieciu pełnomocnictwa. Zwrot kosztów nastapi w ten sam w jaki dokonano pierwotnej platnosci, o ile klient nie wyrazi woli aby nastapilo to inaczej, w każdym przypadku klient nie zostanie obciążany kosztami zwrotu wynagrodzenia.

Przechowywanie akt i dokumentów

Po zakończeniu sprawy, kancelaria ma prawo do przetrzymywania niektórych  akt i dokumentów, jeżeli klient nie uiścił należności wynikających z wydatków i opłat poniesionych przez kancelarie. Przetrzymanie dokumentów w tym znaczeniu ma charakter gwarancji dla uzyskania zaległej zapłaty. Firma przetrzymuje akta sprawy klienta (z wyjątkiem tych dokumentów, których o zwrot wystąpi klient) od 80 do 90 miesiecy od momentu wysłania ostatniego rachunku. Kopie listów i dokumentów z pliku klienta mogą być przechowywane w systemie wymiennych nosnikach, a oryginały zniszczone w odpowiednim czasie. Za rozsądną opłatą kancelaria sporządza kopie dokumentacji do której klient ma prawo, jeżeli wystąpi potrzeba.

Jakiekolwiek dokumenty, w tym tytuł posiadania, akty prawne czy akta sprawy mogą zostać złożone w bezpiecznym depozycie na prośbę klienta w kancelarii, przy rocznej opłacie 25 funtów plus VAT, do czasu kiedy klient nie zwróci się z prośbą o ich zwrot lub przekazanie innej kancelarii. W przypadku, gdy klient zwróci się z prośbą o odzyskanie dokumentów, w celu dalszego instruowania kancelarii, wtedy żadne dodatkowe koszty czy opłaty z tytułu przechowywania dokumentów nie zostaną naliczone.

Koszty zwrócenia aktów sprawy czy innej dokumentacji z przeszłości (przechowywanej w innym miejscu) wynoszą 1 funt oraz koszty związane z wysyłką dokumentacji, które różnią się w zależności od wagi, oraz tego czy zostaną wysłane pocztą, DX lub kurierem, jeżeli występuje potrzeba szybkiej wysyłki. O ile klient nie poprosi o odzyskanie znaczącej ilości teczek sprawy, całkowity koszt takiej wysyłki nie powinien być większy niż 25 funtów plus podatek VAT, wtedy kwota przesłania pożądanych dokumentów może być wyższa.

Kwestionariusz oceny

Kancelaria może przesłać klientowi kwestionariusz oceny, w celu poznania jego opinii i poziomu zadowolenia z naszych usług. Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie i odesłanie kwestionariusza do nas, tak szybko jak tylko jest to możliwe.

Data Wydania: 1 Kwiecień 2023

Formularz kontaktu

    Jeśli chcialbys dowiedzieć się więcej o naszej praktyce postepowania z danymi, proszę zapoznaj się z nasza Polityka prywatności oraz jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami mailowo pod adresem privacy@cartercamerons.com.