Czy kierowca ciężarówki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieopłacony podatek od towaru przewożonego do Wielkiej Brytanii? Jak minimalizować ryzyko?

Ostatnie decyzje angielskich sądów budzą pewne rozbieżności co do okoliczności, w których kierowcy ciężarówek mogą zostać pociągnięci do personalnej odpowiedzialności za nieopłacony podatek akcyzowy od towaru przewożonego do Wielkiej Brytanii. Stwarza to szczególne ryzyko dla kierowców ciężarówek, którzy nieświadomie wwożą towar za który nie został zapłacony należny podatek.

Artykuł 13 Rozporządzenia o wyrobach akcyzowych z 2010 r., stanowi ważne narzędzie, wykorzystywane przez brytyjski urząd podatkowy, przeciwko przemycanym towarom oraz podstawę dającą możliwość odzyskania niezapłaconego podatku akcyzowego.

Zgodnie z tym artykułem, HMRC może żądać zwrotu podatku od:

  • osoby dokonującej dostawy;
  • osoby posiadającej towar;
  • oraz odbiorcy towaru.

W związku z powyższym można stwierdzić, że HMRC posiada perspektywę wyboru osoby czy podmiotu do którego może się zwrócić z żądaniem opłacenia należnego podatku.  Wcześniej HMRC skupiało się wyłącznie na analizie łańcucha dostaw, który dawał możliwość wskazania osób/ podmiotów odpowiedzialnych za uiszczenie stosownych należności z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego, nie próbując w żaden sposób obciążać kierowców.

Dotychczasowe podejście poparł Sąd Apelacyjny w sprawie Taylor & Wood z 2013 r., oraz sąd w sprawie B&M przeciwko HMRC w 2014 r. i innych sprawach, w których stwierdzono, że kierowcy ciężarówek byli jedynie zwykłymi kurierami i nie ‘’posiadali’’ przewożonego towaru.

Tymczasem, w przypadku sprawy McPeake z 2014 r., sąd pierwszej instancji orzekł, że kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za opłacenie podatku, ponieważ był osobą posiadającą towar z zamiarem jego dostawy. HMRC skutecznie przedstawiło swoją argumentację opartą na tezie, że kierowca był w posiadaniu towarów, nie był przez nikogo nadzorowany oraz, że był odpowiedzialny za przewożony towar.

Zarówno sprawa McPeak, jak i B&M Retail stanowi obecnie przedmiot apelacji złożonej do Sądu Najwyższego, który, miejmy nadzieję, ostatecznie rozstrzygnie wszelkie rozbieżności i przedstawi przejrzystą interpretację artykułu 13.

W międzyczasie, kierowcy ciężarówek oraz zatrudniające ich firmy transportowe powinny skupić się na działaniach umożliwiających minimalizowanie ryzyka, poprzez:

  • prowadzenie odpowiednich kontroli;
  • sprawdzenie, dokąd towar dokładnie jest zaadresowany oraz kto jest nadawcą, a kto odbiorcą towaru;
  • sprawdzenie oraz posiadanie przy sobie całej niezbędnej dokumentacji.

W przypadku konfiskaty, należy działać szczególnie szybko ze względu na ściśle określone terminy, których zachowanie daje możliwość podjęcia skutecznej próby zakwestionowania wydanej decyzji.

W celu uzyskania odpowiedniej porady na temat minimalizacji ryzyka lub porady jak reagować w przypadku, gdy pojazd zostanie zatrzymany przez Straż Graniczną Wielkiej Brytanii, prosimy o kontakt z Panią mecenas Katarzyną Boguslawską.

Kontakt: 07769 308 498